LOGIN
menu image

Dyksektionen - Artiklar

Marinarkeologisk Ordlista

Akterlig = Akter om tvärs.
Akterlanterna = Vit ljus, synligt runt om, Ska hissas när man ligger för ankar.
Ankarspel = Mekanisk anordning för i och upptagning av ankare.
Akter = Bakre delen på båten.
Akteröver = I riktning mot båtens bakre del.
Akterlik = Aktre kanten på ett segel. Går från fallhornet till skothornet.
Aktertamp = Förtöjning från aktern och akteröver.
Ankare = Ett föremål vars syfte är att fällas/hivas överbord för att sedan fästa i sjöbotten för att hålla fast ett fartyg.
Avhåll = Några öglor lagda runt en pollare eller ett spel för att minska belastningen vid firning.

Babord = Båtens vänstra sida sedd från akterifrån.
Backsteg = Ett stag, som stagar masten akterifrån och förhindrar rörelse föröver.
Barlast = Extra vikt, vanligtvis bly eller järn som placeras så långt ner i skrivet som möjligt, för att ge stabilitet.
Block = Anordning som tågen löper över en eller flera skivor, fördelar kraften så att man med mindre kraft kan flytta den part som blocket är fäst vid.
Bombeslag = Öga eller ringformad del på bommem.
Bomrack = Skotring i vilken skottaljan fästs.
Bottenrev = Det sista revet, som kan tas in när seglet revas.
Backslag = Inombordsmotorns växellåda.
Barkass = Stor, tung båt för transport av tyngre last. Är oftast avsedd att halas/firas i dävertar på större fartyg.
Bordläggning = Den yta som skiljer insidan av båten från vattnet på utsidan. Tillsammans med de balkar och spant som bär upp den bildar det skrovet. Ej att förväxla med ombordläggning (se Lägga ombord).
Binge heter säng ombord. Koj är en hängkoj som är en modifierad hängmatta.

Centerbord = En skiva som sänks ner genom kölen för att minska avdriften.

Deviation = Magnetkompassens felvisning på grund av båtens magnetfält.
Distansminut = Längdmått, 1852 meter.
Djupgående = Största djupet, som någon del på båten sticker.
Dragg = Litet ankare, vanligen med fyra armar.
Draggar = Båten draggar, då ankaret inte har fäst utan släpar utmed sjöbotten.
Durk = Båtens golv, förvaringsutrymme.
Dävert = Ett slags kran för att sätta ut eller ta upp livbåtar, ankare eller dylikt.
Deplacement = Vikten av den vattenmassa som fartyget undantränger, d.v.s. totalvikten av fartyg med last och allt.
Dragg = Ett slags lättankare med fyra flyn som är infällbara mot läggen för att underlätta stuvning.
Dragga = När ett fartygs ankare släpar längst sjöbotten. Kan även betyda att med en dragg försöka fånga ett föremål på botten.
Dyvika = En propp till länshål för avtappning av vatten i båt. Proppen används till att hindra att vatten tränger in i båten.

Enslije = Optisk linje bildad av två eller flera föremål som syns bakom varandra.

Fall = Taljor eller tåg som man hissar segel med.
Famn = Gammalt längdmått som ofta används på sjön. 1 famn=6 fot=1,8 meter.
Fender = Föremål av trä, tågvirke eller plast som förhindrar och skyddar båten mot skamfilning. (Puttifrånkorv)
Fribord = Avstånd från vattenlinjen till översta genomgående däcket.
Förpik = Utrymmer längst fram i båten.
Förstag = Stag, som stöttar masten förifrån.
Förut = I fören eller i förens riktning (uttrycker befintlighet)
Föröver = I förens riktning eller i riktning från aktern mot fören. Särskilt vid förflyttning eller rörelse.
Fall = Lina som används för att hissa segel.
Fartvind = Vind som skapas av båtens fart.
Fender = Anordning som hindrar att båtens sidor skadas i kontakt med tex brygga eller annan båt.
Fock = Ett mindre försegel.
Förstag = Vajer som håller masten på plats i fören.
Förtamp = Förtöjning från fören och föröver.
Förtöja = Göra fast en båt vid kaj, brygga etc.
Fall = Tåg med vilket segel hissas.
Falla av = När båtens  förstäv avlägsnar sig från vinden. Motsatsen är lova.
Fallgirighet = Ett segelfartygs benägenhet att vid midskepps ror falla av. Ett fallgirigt fartyg måste stöttas med rodret mot vinden för att hålla rak kurs.
Fartyg = Varje farkost som kan användas till transport på vattnet och med minst 12 m längd och 4 m bredd. Mindre fartyg kallas båt. Undantag är undervattensfarkoster vilka kallas ubåtar oavsett storlek, samt farkoster som saknar skrov, t.ex. flottar och svävare.
Fendert eller fender = Buffert av mjukt material för att ta upp stötar vid t.ex. tilläggning, (se Frihult).
Fira = Att kontrollerat ge efter på ett tåg så att firningen när som helst kan stoppas (i motsats till "låta gå" då ett föremål tillåts falla fritt). Firning kan ske med eller utan avhåll Fira är motsattsen till hala.
Flaggspel = Flaggstången längs akterut där nationalitetsflaggan förs.
Fyr = En fyr är ett sjömärke som nattetid vägleder sjöfarten medelst ljussignaler. De är ofta stål- och/eller betong-konstruktioner som är placerade vid strandkanten eller på grunt vatten.
Fyrkaraktär = För att underlätta identifieringen av fyrar så finns det faststälda fyrkaraktärer som återfinns i sjökortet.

Gaj = Stag som stöttar bom eller dävert i sidled.
Gigg = Välformad roddbåt, förbehållen skepparen.
Gina = Grov talja avsedd för större tygder.
Gippa = Vända undan vinden.
Gös = Liten flagga som hissas på gösstaketet.
Göststaket = Det lilla flagspelet i förstäven.
Genua = Ett stort försegel. En lättvindsgenua används vid mycket svag vind. 

Hacket = Relingsbeklädnaden längst akterut.
Hals = Tåg eller talja som håller främre hörnet av seglet.
Hiva = Hala in tross.
Halsar = För vilka halsar som en båt seglar avgörs i första hand av storseglets skotning. Vid babords halsar kommer vinden i från babordssidan och tvärtom.

Jolle = Liten båt, används för att komma i land.
Jungfru = Vantblock med tre hål.

Kabellängd = En tiondels distansminut (185 meter)
Kapp = Liten ofta buktad överbyggnad kring nedgång till utrymme under däck.
Kastlina = Lina med tyngd i ena änden som används för att kasta i land tampen till kajen.
Katamaran = Tvåskrovsbåt.
Kavitation = Ångblåsor som imploderar pga det ökade trycket i ytterkant av propellerbladet.
Kickstag = Nedhalare på storbommen, används vid slör.
Klink = Byggnadssätt, där borden ligger taktegelformigt över varandra.
Klys = Stålskott hål o bordläggningen, varigenom ankarkätting eller förtöjningsgods leds.
Kläda (eller tagla) = Surra tagelgarn eller motsvarande kring tågvirke eller vajer.
Knap = Fästanordning för tågvirke.
Koj = Säng ombord. Koj är en hängkoj som är en modifierad hängmatta.
Kranbalksvis = 45° på vardera sida från rätt förut.
Krabb sjö = Kort, toppig sjö.
Kravellbygge = Borden läggs intill varandra utan överlapp.
Kära = Hålla tätt intill t ex en udde.
Kölsvin = Längsgående invändig förstärkning av köl.
Kicktalja = Ett kraftigt fyr- eller sexskuret block som hjälper till att sträcka storseglets akterlik.
Kompass = Instrument som visar den magnetiska nord-sydriktningen.
Kompasskurs = Kursen som kompassen visar och som man styr efter.
Kompassros = Den graderade skivan på kompassen.
Kryssa = Segla mot vinden, ömsom för babords, ömsom för styrbords halsar.
Kurs = Den riktning som båtens mittlinje har. 

Latta = Tunn ribba som styvar upp seglet.
Lod = Djupmätare.
Logg = Fartmätare.
Låringsvis = 45° på var sida om våten rätt akterut.
Lägga en törn = Lägga ett varv av tågvirke kring t ex en pollare.
Länsa = Segla med vinden akterifrån.
Landmärke = Lätt identiferbart föremål som är utmärkt på sjökortet, t.ex. fyrar, vattentorn och kummel.
Latitud = Position i förhållande till ekvatorn.
Ledblock = Block som leder tampar i viss riktning.
Longitud = Position i förhållande till nollmeridianen (Greenwich-meridianen).
Lova = Styra båten i den riktning som vinden kommer ifrån.
Lovart = Det håll varifrån vinden kommer.

Marvatten = Ligger en båt i när den är vattenfylld men ändå flyter.
Meridian = Båglinje från pol till pol
Midvattens = Mitt i farvatten.
Mojna = Vinden avtar.
Moring = Järnring som är fäst i stran eller kaj för förtöjning.
Mantåg En vajer som går runt däck för besättningens säkerhet. Hålls uppe av mantågsstöttorna.
Midskepps = Mitt på båten.
Missvisning = Avvikelse från nord-sydriktningen hos kompassnålen.
 
Nåt = Mellanrum mellan däcksplankorna.
Nautisk mil = Längdmått (1 nautisk mil= 1 852 meter).
Nedhalare = Lina som förhindrar en bom att lyfta. 

Ortlinje = Pejlings/bäringslinje. 

Pejla = Sikta in och bestämma riktning till ett föremål.
Plana = Båten går plant i sjö. Farten ökar.
Pollare = Anordning på brygga för förtöjning.
Pulpit = Stävräcke
Paralleller = Linjer från ekvatorn och ut mot polerna.
Pejlkompass = Liten kompass som används för att bestämma bäringen till ett föremål.
Pistolhake = Hake som används för att fästa en fock eller genua vid förstaget. 

Rum sjö = Öppen sjö.
Reva/Ta in ett rev = Minska seglets yta för att anpassa det efter vindstyrkan.
Rigg = Samlingsterm för en båts segel, master och rundhult.
Rorkult = Stång som används för att manövrera rodret, speciellt på mindre båtar. 

Schackel = Hästskoformad bygel av metall med genomgående bult.
Sjömil = Längdmått, 1 sjömil= 1 852 meter.
Skot = Tåg fäst i skothornet, vilket ska sträcka ut seglets undre del.
Slacka = Ge efter på tåg.
Slagsida = Båten lutar p g a vind eller ojämn belastning.
Slå = Vända en båt genom vinden.
Spinnaker = Försegel från masttopp.
Stag = Stålvajer i stående riggen som stöttar masten.
Styrbord = Båtens högra sida när man stårvänd förut.
Stävräcke = Pulpit.
Sittbrunn = Ett öppet, nedsänkt utrymme varifrån båten styrs.
Skotblock = Skuret block som en tamp löper genom.
Skothorn = Hörnet där skotet fästs (i seglets aktre, nedre hörn).
Slagsida = Kraftig lutning åt sidan.
Slå = Man byter kryssbog genom att vända båten mot vinden.
Slör = Segling då vinden kommer snett akterifrån.
Spinnaker = Stort, lätt ballongliknande segel som sätts för om masten.
Spinnakerbom = Tvärslå som håller ut spinnakern.
Storskot = Storseglets skot som går från bom till skotblock och gör det möjligt att reglera storseglet vinkel mot vinden.
Styrbord = Höger sida i färdriktningen.
Surra = Fästa med hjälp av rep eller liknande.
Sjökort = En karta över ett farbart vattendrag med speciell utmärkning av djup, grund, grynnor, vrak, sjömärken, fyrar, farleder o.dy.
Sjömanskap = Förmågan att på rätt sätt hantera en farkost till sjöss. Gott sjömanskap kräver bl.a. kunskap, omdömme, beslutsamhet och vilja, och kan endast förvärvas gemon praktisk erfarenhet till sjöss.
Sjömärke = Sjömärken är fyrar, båkar, kummlar, stångmärken, tavlor, märken, bojar och prickar. Dessa är utsatta av sjöfartsverket för att utmärka farleder och grund.
Skepp = Segelfartyg med tre eller fler master.
Skivning = Skivar en tross gör man när man lägger upp den i en mycket prydlig spiral på däck.
Skott = Väggarna i ett fartyg. Skott som sitter under vattenlinjen har som regel vattentäta dörrar för att hindra fartyget från att sjunka om det skulle ta in vatten.
Slacka = Att ge efter på ett styvt tåg. Motsatsen till "hala hem".

Talja = Hissanordning bestående av två block.
Tvärs = Rätt ut från båtenssida.
Törna ut betyder ungefär att ta sig ur bingen och upp på däck under frivakten.
Transportör = Navigeringshjälpmedel i form av en gradskiva som används vid utläggning av kurser i sjökortet.
Travare = Länk längs storseglets mastlik och en skena på masten.
Tågvirke = Ett gemensamt namn på spunna linor, rep och trossar. Smäckert tågvirke benämns lina och grövre benämns tross. Riktigt klena linor kallas märling eller sjömansgarn. Tågvirke görs av fibrer som spinns till kardeler som sedan tvinnas till en tross. Av trossar kan man sedan slå en kabel.

Uthal = Lina som sträcker ut seglet längs bommen.
Utprickning = Markering av grund, farleder etc, med hjälp av sjömärken.


Vant = Vajer som håller masten på plats i sidled.
Vantskruv = Anordning i stål för att hålla ihop vajrar eller tåg.
Vantspridare = Liten tvärslå som håller ut vanten från masten och på så sätt gör masten stadigare.
Vindöga = Rakt mot vinden.
Vinsch = Metalltrumma och vev som gör att kraften kan ökas vid hemtagning av skot eller fall.
Vajer består av sex kardeler tvinnad ståltråd kring en sjunde s.k. kalv av oljat fiberämne.
(En vajer kan ha fler än 6 kardeler).
Vajer kan vara hård för stående rigg eller böjlig för att gå genom block. Antalet stållinor bestämmer hållfasthet och böjlighet.
Vakt = På fartyg är dygnet indelat i sex vakter om fyra timmar. Dessa är Hundvakten (00-04), Dagvakten (04-08), Förmiddagsvakten (08-12), Middagsvakten (12-16), Plattvakterna (1:a 16-18, 2:a 18-20) och Första vakten (20-24).
Vaterbom = En från fartygssidan utfällbar bom till för att förtöja fallrepsbåtar vid.
Vinda = Att ta hem på tåg eller kätting som är lagd kring ett spel.

Örlogsfartyg = Fartyg och svävare som tillhör ett lands marina stridskrafter, som för det landets örlogsflagga eller gös, som står under befäl av utnämnda officerare och är bemannade, helt eller delvis, av militära sjömän. (Gös är också en örlogsflagga. Sitter på en gösstake längst fram i fören då fartyget ligger till kaj). Alla örlogsfartyg är inte beväpnade, men de som har offensiva vapen benämns stridsfartyg.
Överhalning = Häftig krängning hos ett fartyg orsakad av grov sjö, vind eller lastförskjutning. Överhandsväder = Råder då ett fartyg på grund av för kraftig vind inte längre kan föra segel eller manövrera som normalt.

Patrik Falk Wed Oct 28 23:14:11 UTC 2009
Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!